Despre CCD  
   Misiunea  
 

Recunoaşterea instituţiei ca autentic ofertant de formare continuă, prin calitatea, oportunitatea programelor şi afirmarea activităţilor de formare continuă, prin şansele pe care le creează beneficiarilor, de acces la surse de informare diverse, la schimburile de bune practici şi la dezvoltarea personală şi a carierei.

Concretizarea misiunii se face printr-un set de obiective măsurabile şi verificabile ce permit evaluarea şi controlul performanţelor, împreună cu folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, o colaborare eficientă şi rodnică cu directorii de scoli şi licee, cu profesorii metodişti şi cu profesorii formatori, cu comunitatea locală şi mai ales cu adaptarea ofertei de cursuri la cererea venită din partea profesorilor din învăţământul brăilean.

 
       
   Obiectiv general  
 

Reconstruirea sistemului de formare al managerilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, conform nevoilor proprii din sistemul educaţional preuniversitar brăilean a autonomiei şi descentralizării instituţionale, a managementului performant, inovaţiei şi informatizării în contextul integrării europene ducând la profesionalizarea carierei didactice prin realizarea de programe specifice.

Recorelarea formării continue şi a formării iniţiale a cadrelor didactice şi aplicarea unui program al noilor didactici şi pedagogii şcolare, în cadrul dezvoltării unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor şcolari.

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost identificate următoarele priorităţi:

P1. Diversificarea ofertei de cursuri acreditate în colaborare cu centrele universitare

P2. Implicarea în proiecte şi îmbunătăţirea relaţiei şcoală - C.C.D.

P3. Stimularea înscrierii şi frecventării cursurilor de către profesori de la toate nivelurile de învăţământ: primar, gimnazial, liceal, Scoli profesionale atât din mediul rural cât şi din mediul urban

 
       
   Grupurile ţintă  
 

Beneficiarii direcţi:

-managerii unităţilor de învăţământ

-personalul didactic din unităţile de învăţământ

-personalul auxiliar din unităţile de învăţământ

-personalul nedidactic din unităţile de învăţământ

Beneficiarii indirecţi

-elevii din şcolile si liceele brăilene

 
       
   Formularea strategiei  
 

 Pentru asigurarea calităţii în educaţie, prioritate naţională pentru învăţământul preuniversitar, precum  şi pentru promovarea  şi valorificarea inovaţiei didactice,  şi pentru asigurarea cadrului  pentru dezvoltarea personală  şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar brăilean, Casa Corpului Didactic Brăila are în vedere următoarele ţinte strategice:

  • Dezvoltarea instituţională şi organizaţională a C.C.D.-ului pentru creşterea competenţelor de organizator de formare continuă pentru cursuri acreditate şi cursuri cu taxă

  • Iniţierea, derularea şi finalizarea unor parteneriate, proiecte, cu parteneri din mediul universitar si din Uniunea Europeană

  • Consolidarea imaginii Casei Corpului Didactic ca principală instituţie de formare din judeţul Brăila

  • Reconsiderarea managementului la nivelul Casei Corpului Didactic

  • Elaborarea şi derularea ofertei de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, ţinând cont de evoluţiile viitoare posibile cu scopul de a-şi compatibiliza strategiile cu oportunităţile si ameninţările cu care s-ar putea confrunta, cu atitudinile şi valorile sociale, cu structurile legale viitoare.

  • Dezvoltarea competenţelor acţionale: profesionale, sociale, metodologice şi personale ale resurselor umane din învăţământul preuniversitar.

  • Promovarea demersului didactic centrat pe elev, stimularea creativităţii cadrelor didactice pentru a favoriza dezvoltarea personalităţii elevilor.

  • Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-ştiinţifice şi activităţilor culturale, pentru asigurarea calităţii schimbului de experienţă.

  • Deschiderea Casei Corpului Didactic către comunitate

 
       
   Obiective operaţionale propuse  
 

1. Asigurarea calităţii proceselor de formare continuă a cadrelor didactice prin cursuri acreditate

2. Implicarea în proiecte, stimularea muncii în echipă, a competitivităţii şi performanţelor, exemple de bune practici – minim 2 proiecte / an

3. Constituirea/proiectarea unitară a ofertei de programe a C.C.D. în colaborare cu I.S.J. şi C.J.A.P., şcoli, parteneri etc., ţinând cont de rezultatele nevoilor de formare.

4. Dezvoltarea potenţialului de inovare şi cercetare a cadrelor didactice.

5. Diversificarea şi modernizarea mijloacelor de informare şi documentare folosite în formarea cadrelor didactice.

6. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului instituţiei precum şi a abilităţilor de relaţionare interpersonală şi de comunicare.

7. Acreditarea pentru minim 2 cursuri / an

8. Cuprinderea unui număr cât mai mare de cadre didactice la cursurile de formare, în funcţie de nevoile depistate în teritoriu şi cerinţele reformei învăţământului.

9. Diversificarea metodelor şi practicilor didactice, punându-se accent pe caracterul formativ şi creativitate

10. Monitorizarea şi evaluarea impactului programelor de formare desfăşurate.

11. Sporirea fondului de carte a bibliotecii.

12. Completarea bazei de date existente cu privire la nevoia de formare

13. Reactualizarea bazei de date cu privire la formatorii si metodiştii C.C.D. pentru crearea unei reţele de formare şi dezvoltare profesională

14. Colaborare cu autorităţile locale precum şi cu alte instituţii C.C.D.-uri şi O.N.G.-uri

15. Dezvoltarea şi menţinerea imaginii C.C.D. ca principală instituţie de formare prin informări, comunicate de presă, interviuri, invitaţii la diferite manifestări.

 
     
  Relaţii de parteneriat  
 

- Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" București
          - Autoritatea Națională pentru Certificări (ANC)
          - Biblioteca Județeană “Panait Istrati“ Brăila
          - Biblioteca Naţională a Romāniei
          - Casa Corpului Didactic Dolj
          - Casa Corpului Didactic Mehedinți
          - Casa Corpului Didactic Mureș
          - Casa Corpului Didactic București
          - Casa Corpului Didactic Timiș
          - Casa Corpului Didactic Tulcea
          - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila
          - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Brăila
          - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila
          - Consiliul Judeţean Brăila
          - Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”
          - Fundaţia "Alumni" Constanţa
          - Fundația Soros Romānia
          - Grădiniţele, şcolile şi liceele din mediul rural şi urban
          - Inspectoratul Școlar al Municipiului București
          - Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
          - Inspectoratul Școlar Județean Călărași
          - Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
          - Inspectoratul Școlar Județean Prahova
          - Inspectoratul Școlar Județean Tulcea
          - Ministerul Educației Nnaționale și Cercetării Științifice - Departamentul pentru Formare Continuă
          - Primăria Brăila
          - S. C. S&T S.R.L
          - S.C. Softwin S.R.L.
         - SIVECO Romānia SA
         - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
         - Universitatea "Constantin Brāncoveanu" Brăila
         - Universitatea "Dunărea de Jos" – Galaţi
         - Universitatea "Transilvania" Braşov
         - Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava
         - Universitatea Bucureşti
         - Universitatea Petrol – Gaze Ploiești

 
     

Copyright © 2007

Toate drepturile rezervate. CCD Logo este marca Casei Corpului Didactic Brăila